algemene Voorwaarden Nagelstudio

Algemene Voorwaarden  Nagelstudio Marielle De Koog
Identiteit
Bedrijf : Nagelstudio Marielle
(Post)adres : Kamerstraat 91, 1796AM De Koog NL
Telefoon : 0645631735
Email : mariellekleuskens@live.nl
KVK : 65699130
BTWnr. : NL001841280B33

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Marielle De Koog(verder genoemd als nagelstudio) en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Inspanningen nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand
der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten
over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur
voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio telefonisch vermelden. Indien de cliënt deze verplichting
niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken
behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de
afgesproken tijd in de salon komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de
behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, aan de afspraak
aan de cliënt melden.
Nagelstudio mag client weigeren wanneer deze ziek is, mensen in de omgeving heeft die een
besmettelijke ziekte hebben. Client dient ten alle tijden deze informatie naar waarheid te
verstekken. Dit geldt ook voor de nagelstudio jegens client.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd
worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover
zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.
Client ontvangt een vragenlijst die naar waarheid dient ingevuld te worden.
Indien client deze niet invult of niet naar waarheid invult kan toegang tot de salon ontzegt
worden.
Client komt alleen naar de salon, maximaal 5 minuten voor aanvang van de afspraak. Wanneer client meer dan 10 minuten te laat is kan de behandeling vervallen, dient dan 50% van de afgesproken behandeling te
voldoen aan de behandelaar waar de afspraak mee is gemaakt. Kinderen jonger dan 16 jaar zijn niet welkom in de salon. Behandelingen worden niet uitgevoerd bij personen onder 18 jaar.

1. Betaling
De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de
nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen
30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in
advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en
eventuele producten contant of per pin betaling te voldoen.
 

1. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de
nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd
systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van
de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal
gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de cliënt.
 

1. Geheimhouding
De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de
cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De
geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te
verstrekken.
 

1. Aansprakelijkheid
De nagelstudio en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Nagelstudio en/of een van de medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele ongelukken met materieel of persoonlijk letsel die in of rond de nagelstudio plaats
vinden.
De nagelstudio en medewerkers is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging
van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
Nagelstudio Marielle en of medewerkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
ongelukken met materieel of persoonlijk letsel, ziektes en of aandoeningen die in of rond de
nagelstudio plaats vinden.
 

1. Garantie
Nagelstudio Marielle geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de
producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt
voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in
de tiplijst, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 

1. Beschadiging & diefstal
Nagelstudio Marielle heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio Marielle meldt diefstal altijd bij de
politie.
 

1. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de
eigenaar van de nagelsalon. nagelstudio Marielle moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat
antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio marielle de behandeling opnieuw
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is
geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelstudio Marielle en klager niet tot
overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of
mediator. Nagelstudio Marielle geeft geen geld terug voor geleverde diensten.
1. Nail art
Indien Nagelstudio Marielle een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan
geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te
zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij
Nagelstudio Marielle. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel
gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio marielle. Nagelstudio Marielle
mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
 

1. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde
normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft
vertonen, heeft Nagelstudio Marielle het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder
opgaaf van redenen.
 

1.Recht
Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio Marielle en de cliënt is Nederlands recht van
toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het totstandkoming van de overeenkomst.
Nagelstudio Marielle
Kamerstraat 91
1796AM De Koog
www.nagelstudiomarielle.com
mariellekleuskens@live.nl
0645631635

BTWnr: NL001841280B33

KVK: 65699130